vuosikokouksen pk lokakuu 2017

Kiri-Junioreiden vuosikokouksen pöytäkirja

 

aika:          torstai 26.10.2017 kello 18.00

paikka:       Monitoimitalon kokoustila

kutsutut:                     seuran jäsenet

läsnäolo-oikeus:          kaikilla junioripesäpallosta kiinnostuneilla

Paikalla:  Matti Mäkinen, Mikko Pajunen, Tiina Rauhamäki, Marika Karttunen, Terhi Kivinen, Jirka Moilanen, Ulla Mursula, Paula Savela, Kai Nyman, Maritta Pohjolainen, Marko Hoffren

 

 

Esityslista

 1. Seuran puheenjohtaja Matti Mäkinen avaa kokouksen

Puheenjohtaja Matti Mäkinen avasi kokouksen klo 18.03.

 

 1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja

Puheenjohtaja valitaan kokouksen täysi-ikäisten osallistujien joukosta.

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Kai Nyman.

 

 1. Valitaan kokoukselle sihteeri

Sihteeri valitaan kokouksen täysi-ikäisten osallistujien joukosta

Päätös: Sihteeriksi valittiin  Marika Karttunen.

 

 1. Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina kokouksessa

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin  Jirka Moilanen ja Terhi Kivinen.

 

 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

 1. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

Hyväksytään laadittu ja ennalta sähköisesti postitettu esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös: Ennalta laadittu työjärjestys hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

 

 1. Vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

Hallituksen kokouksessa asiaa käsiteltäessä pohjana oli seuraava valmistelu.

 

Varsinaisten jäsenten (aikuisjäsenten) jäsenmaksu on ollut vuonna 2017 suuruudeltaan 10 euroa, eikä sitä ole syytä lähteä korottamaan, koska tarkoitus on saada kaikista junioreiden perheistä ainakin yksi vanhemmista myös seuran jäseneksi. Tämän vuoksi jäsenmaksun suuruus ei saa olla poissulkeva. Tällä tavoin saamme myös seuran sähköisistä jäsensivuista toimivan viestintäkanavan.

 

Juniorijäsenmaksun suuruus sisältyisi puolestaan jatkossakin juniorin kausimaksuun, jonka seura perii toiminnan organisoimisesta. Ensimmäinen toimintavuosi on osoittanut sen, että yhteistyökumppaneita ei ole ihan kitkatonta löytää ja talkoohalukkuus ei myöskään ole kitkatonta toimijoiden parissa. Juniorin seuran kausimaksun suuruudeksi, joka sisältäisi juniorin 10 euron juniorijäsenmaksun, olisi syytä esittää 100 euroa.

 

Hallituksen esitys vuosikokoukselle:

Esitetään vuosikokoukselle, että seuran jäsenmaksu olisi vuonna 2018 suuruudeltaan 10 euroa ja junioreiden kausimaksu, joka sisältää juniorijäsenmaksun (10 euroa), olisi 100 euroa.

Kannatusjäsenmaksu säilytettäisiin 50 euron suuruisena yksityishenkilöiltä ja 150 euron suuruisena yhteisöiltä ja säätiöiltä.

Päätös: Päätettiin, että seuran jäsenmaksu ja junioreiden kausimaksu vuonna 2018 ovat ehdotuksen mukaiset.

 

 1. Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen

Ennen hallituksen jäsenten valintaa on syytä käsitellä vuosikokoukseen tuotava hallituksen esitys siitä, että Jyväskylän Kiri-Junioreiden sääntöjä muutettaisiin  Jyväskylän Kiri-Juniorit ry:n nimi esitetään muutettavaksi muotoon Jyväskylän Kiri&Kirittäret Juniorit ry. Yhdistyksen nimen muuttaminen on merkittävä asia. Toisaalta kun on neuvoteltu Kirittärien junioritoiminnan ja poikien junioritoiminnan mahdollisimman hyvästä yhteensovittamisesta on esiin kuitenkin noussut se, että kummankin Jyväskylän vahvan brändin Kirin ja Kirittärien tulisi näkyä sellaisen seuran nimessä, jonka toimintaan kummankin näiden seuran juniorityö liittyy. 

 

Vuosikokouksessa ¾Jyväskylän Kiri-Junioreiden jäsenistä on tämä muutos hyväksyttävä.

 

Toisaalta sääntöjämme pitää myös pykälän 4 kohdalla muuttaa. Olemme sääntöjemme mukaan Jyväskylän Kirin jäsen, vaikkei Jyväskylän Kirin säännöt tunne seurajäsenyyttä. Siksi kyseinen maininta Jyväskylän Kiri ry:n jäsenyydestä kannattaa poistaa säännöistämme.

 

Sääntöjen 10 §:ssä on vuosikokouksen kohdalla maininta kohdassa 7 tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinnasta. Kyseinen kohta on syytä muuttaa muotoon toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta. Samoin kevätkokouksen kohdalla samassa pykälässä kohdassa 5 tilintarkastajan lausunto on syytä muuttaa muotoon toiminnantarkastajan lausunto.

 

Sääntöjen pykälään 12 puheenjohtaja esittää selkiyttävää tarkennusta vielä vuosikokoukselle, Nyt pykälässä määritellään seuran kokouksen koolle kutsumistavaksi joka kirjallinen kutsu tai lehti-ilmoitus. Kohtaa on syytä tarkentaa termillä sähköpostitse toimitettava kutsu, jotta emme joudu epäselvään tilanteeseen sen suhteen, onko sähköpostitse toimitettava kutsu kirjallinen kutsu

 

Säännöt ovat vuosikokouskutsun liitteenä.

 

 

 

Hallituksen esitys vuosikokoukselle:

Esitetään vuosikokoukselle Jyväskylän Kiri-Juniorit ry:n sääntöjen muuttamista siten, että

 

 1.  

 

1 §:ssä muutetaan ensimmäistä lausetta

 

 • uraksi kutsuttavan yhdistyksen nimi on Jyväskylän Kiri-Juniorit ry.

 

 •  

 

Seuraksi kutsuttavan yhdistyksen nimi on Jyväskylän Kiri&Kirittäret Juniorit ry

 

Tämä muutos johtaa myös siihen, että sääntöjen otsikko muuttuu muotoilustaJyväskylän Kiri-Juniorit ry:n toimintasäännöt muotoon Jyväskylän Kiri&Kirittäret Juniorit ry:n toimintasäännöt

 

 1. poistetaan 4 §:n ensimmäisestä lauseesta loppuosa

 

 • on Suomen Pesäpalloliiton jäsen ja Jyväskylän Kiri ry:n jäsen

 

eli se muuttuisi muotoon

 

Seura on Suomen Pesäpalloliito jäsen.

 

 

 1. korvataan 10§:ssä termit tilintarkastaja, varatilintarkastaja ja tilitarkistuskertomus termeillä toiminnantarkastaja, varatoiminnantarkasta ja toiminnantarkastuskertomus

 

 1. lisätään sääntöjen 12 §:än sähköpostikutsu-maininta, eli

 

nyt säännössä

 

Seuran kutsuu koolle hallitus joko kirjallisesti, kullekin jäsenelle  lähetettävällä kokouskutsulla tai julkaisemalla  kutsu Jyväskylässä ilmestyvässä sanomalehdessä. Kutsu on toimitettava vähintään seitsemän päivää ennen kokousta.

 

ja muutettuna säännössä

 

Seuran kutsuu koolle hallitus joko kirjallisesti tai sähköpostilla, kullekin jäsenelle  lähetettävällä kokouskutsulla tai julkaisemalla  kutsun Jyväskylässä ilmestyvässä sanomalehdessä. Kutsu on toimitettava vähintään seitsemän päivää ennen kokousta.

 

Päätös: Kaikki sääntömuutosehdotukset päätettiin hyväksyä esityksen mukaisesti.

 

 

 1. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös seuran puheenjohtajaksi, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle

Hallituksen kokouksessa hallituksen ensimmäisen toimintavuoden jäsenistä arvottiin erovuoroisiksi Jani Karppanen, Olli Kivistö, Harri Hyvönen ja Mikko Pajunen. Lisäksi vuosikokouksen jälkeen Tuukka Elonheimo on ilmaissut työesteiden vuoksi olevansa halukas jäämään pois hallitustyöskentelystä – ja tämä pyyntö vuosikokouksen olisi perusteltua hyväksyä.

Matti Mäkinen, joka on toiminut puheenjohtajana, Tiina Rauhamäki, joka on toiminut taloudenhoitajana ja Marika Karttunen, joka on toiminut sihteerinä, eivät siis ole tässä vuosikokouksessa erovuoroisia hallituksen jäsenyydestä. Kaikkiaan hallituksessa voi sääntöjen mukaan olla yhdeksän jäsentä.

Jäsenten valinnassa olisi syytä ottaa huomioon eri joukkueiden edustavuus hallituksessa ja tyttöjen junioritoiminnan ja poikien junioritoiminnan tuntemuksen tarve.

 

 

 

Esitys:

Valitaan kuusi hallituksen jäsentä hallituksessa jatkavien Matti Mäkisen, Tiina Rauhamäen ja Marika Karttusen lisäksi hallitukseen.

Valitaan hallituksen yhdeksän jäsenen keskuudesta puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, taloudenhoitaja ja sihteeri.

Päätös: Hallituksessa jatkavat esityksen mukaan Matti Mäkinen, Tiina Rauhamäki ja Marika Karttunen. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin Marko Hoffren, Kai Nyman, Jussi Lehtonen, Paula Savela ja Ulla Mursula. Myös Mikko Pajunen valittiin erovuorostaan huolimatta uudelle kaudelle.

Matti Mäkinen valittiin uuden hallituksen puheenjohtajaksi, Mikko Pajunen valittiin uuden hallituksen varapuheenjohtajaksi, Tiina Rauhamäki valittiin uuden hallituksen taloudenhoitajaksi ja Marika Karttunen valittiin uuden hallituksen sihteeriksi.

 

 1. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

Hallituksen valtuuttamana seuran puheenjohtaja Matti Mäkinen tuo päätösehdotuksen kokoukseen.

Esitys: Seuran vuoden 2017 puheenjohtaja tekee esityksen kokouksessa

Päätös: Seuran toiminnantarkastajaksi valittiin Sami Kettunen ja varatoiminnantarkastajaksi valittiin Jarkko Lampinen.

 

 1. Päätetään kokous

Kokouksen puheenjohtaja Kai Nyman päätti kokouksen klo 18.45